Украинская Премьер-Лига (УПЛ)
Премьер-лига Таблица Матчи Новости Команды Бомбардиры Ассистенты Гол+пас Посещаемость
27.02.2011
воскресенье
11:24
Ана­то­лій За­я­єв: "Від новобранців "Металіста" чекав більшого"
Рейтинг публикации

Ві­до­мий ук­ра­їнсь­кий фа­хі­вець Ана­то­лій За­я­єв про зак­люч­ну ста­дію фут­боль­ної Прем­'єр-лі­ги.

На по­чат­ку бе­рез­ня в Ук­ра­ї­ні роз­поч­неть­ся зак­люч­на ста­дія фут­боль­ної Прем­'єр-лі­ги. У роз­мо­ві з жур­на­ліс­том "Пог­ля­ду" ав­то­ри­тет­ний ук­ра­їнсь­кий фа­хі­вець Ана­то­лій За­я­єв спрог­но­зу­вав пе­ри­пе­тії вес­ня­но­го чем­пі­о­на­ту.

– Ана­то­лію Ми­ко­ла­йо­ви­чу, як га­да­є­те, "Кар­па­там" під си­лу фі­ні­шу­ва­ти в чем­пі­о­на­ті на п'я­то­му міс­ці і, та­ким чи­ном, ви­бо­ро­ти міс­це в Лі­зі Єв­ро­пи?

– Ціл­ком… "Кар­па­ти" де­монс­тру­ють ці­ка­вий фут­бол, не ба­чу, хто б міг їх по­тіс­ни­ти із п'я­то­го міс­ця. "Дніп­ро"? Не ду­маю, що Ху­ан­де Ра­мо­су в пер­ший же се­зон вдасть­ся збу­ду­ва­ти та­ку ко­ман­ду, яку він хо­че. Ду­же це проб­ле­ма­тич­но зро­би­ти в чу­жій, не­ві­до­мій кра­ї­ні. В "Кар­па­тах" же склад ста­біль­ний, ко­ман­да в пе­рі­од зи­мо­во­го між­се­зон­ня під­си­ли­ла кон­ку­рен­цію за міс­це в ос­но­ві. Ба­чив фі­наль­ну гру тур­ні­ру в Іс­па­нії між "Кар­па­та­ми" та "Шах­та­рем". Га­ли­ча­ни не­по­га­но виг­ля­да­ли, то­му і пе­ре­мог­ли "гір­ни­ків". То­му, як на ме­не, "Кар­па­ти" за­ли­шать­ся в зо­ні Лі­ги Єв­ро­пи.

– Яка для вас го­лов­на ін­три­га в цьо­му чем­пі­о­на­ті?

– Цей чем­пі­о­нат ма­ло чим від­різ­ня­єть­ся від по­пе­ред­ніх. Ма­буть, най­біль­ша ін­три­га зно­ву по­ля­гає в то­му, хто са­ме "ви­ле­тить" в пер­шу лі­гу. В Ук­ра­ї­ні ли­ше "Шах­тар", "Ди­на­мо", "Ме­та­ліст", "Дніп­ро" та "Кар­па­ти" став­лять пе­ред со­бою ам­біт­ні зав­дан­ня. Ін­ші вис­ту­па­ють без зав­дань. Як так мо­же бу­ти, не ро­зу­мію. Ска­жі­мо, моя рід­на сим­фе­ро­поль­ська "Тав­рія" ні до чо­го не праг­не, гра­ють, та­ке вра­жен­ня, за­ра­ди га­лоч­ки.

"Ме­та­ліст" по­жер­тву­вав Лі­гою Єв­ро­пи за­ра­ди дру­го­го міс­ця в чем­пі­о­на­ті… Не вар­то бу­ло так ро­би­ти. Лі­гу Єв­ро­пи втра­ти­ли, а що бу­де в чем­пі­о­на­ті не­ві­до­мо. А як­що хар­ків­'я­ни не по­ся­дуть дру­ге міс­це в Прем­'єр-лі­зі, нас­туп­но­го ро­ку зно­ву бу­дуть аби­як гра­ти в єв­ро­куб­ках?

– Ви не ві­ри­те, що "Ме­та­ліст" змо­же по­тіс­ни­ти "Ди­на­мо"?

– Не ві­рю, "Ди­на­мо" цьо­го не до­пус­тить. При Юрію Сьо­мі­ну ки­я­ни зно­ву де­монс­тру­ють сим­па­тич­ний фут­бол. Звіс­но, без по­ми­лок не об­хо­дить­ся, але во­ни гра­ють роз­ку­то, ім­про­ві­зу­ють, а за та­ких об­ста­вин не­ми­ну­че прог­ре­су­ва­ти­муть.

– Яке вра­жен­ня на вас спра­ви­ли ар­ген­тинсь­кі но­воб­ран­ці "Ме­та­ліс­та" – Кріс­таль­до та Блан­ко?

– Зро­зу­мі­ло, що їм пот­рі­бен адап­та­цій­ний пе­рі­од. Від­ра­зу зіг­ра­ти у но­вій ко­ман­ді ма­ло ко­му вда­єть­ся. Але в мат­чі із "Ба­йє­ром" че­кав від ар­ген­тин­ців біль­шо­го. Все-та­ки новий колектив, пот­ріб­но вик­лас­ти­ся на сто від­сот­ків. Щось вий­де, щось ні, але спро­буй про се­бе за­я­ви­ти на по­вен го­лос. А загалом, де­бют був не вра­жа­ю­чим.

Читайте самые интересные новости футбола в Facebook и Viber
Оцените этот материал
Голосов 1
Источник: Новий Погляд
Подождите, пожалуйста, идет загрузка комментариев

 

© UA-Футбол 2002-2017.
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.ua-football.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на UA-Футбол обязательна.
Пишите нам: info@ua-football.com