Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вік­то­р Ле­о­нен­ко: "Кар­па­ти" вже не є хлоп­чи­ка­ми для бит­тя"


Вік­то­р Ле­о­нен­ко: "Кар­па­ти" вже не є хлоп­чи­ка­ми для бит­тя"

До за­вер­шен­ня фут­боль­но­го се­зо­ну в Прем­'єр-лі­зі за­ли­ши­ло­ся чо­ти­ри ту­ри. Як­що у бо­роть­бі за зо­ло­то ін­три­га вже дав­но ви­чер­па­ла­ся, то за ін­ші ком­плек­ти на­го­род бо­роть­ба в роз­па­лі.

Ци­ми ви­хід­ни­ми "Ди­на­мо" прий­ма­ти­ме "Шах­тар", а "Ме­та­ліст" – "Кар­па­ти". Ре­зуль­та­ти цих мат­чів мо­жуть сут­тє­во за­гос­три­ти ін­три­гу сріб­но­го та брон­зо­во­го ком­плек­ту ме­да­лей.

Про за­вер­шаль­ну ста­дію се­зо­ну чи­тай­те у роз­мо­ві з ві­до­мим фут­боль­ним ек­спер­том Вік­то­ром Ле­о­нен­ком.

– Як оці­ни­те шан­си "Ди­на­мо" обіг­ра­ти "Шах­тар"?

– Як­що ки­я­ни спіл­ку­ва­ли­ся із Ко­валь­цем, то шан­си в них на пе­ре­мо­гу не­по­га­ні (Смі­єть­ся). В нас за­раз тіль­ки Гвар­ді­о­ла та Ко­ва­лець обіг­ру­ють "Шах­тар" у До­нець­ку. Як­що сер­йоз­но, то, звіс­но, шан­си на пе­ре­мо­гу в "Ди­на­мо" є. Але ки­я­ни за­раз склад­но гра­ють. Зреш­тою, і "гір­ни­кам" да­ють­ся пе­ре­мо­ги не­лег­ко. Во­че­видь, до­неч­ча­ни уві­ру­ва­ли в те, що вже ста­ли чем­пі­о­на­ми, прий­ма­ють ві­тан­ня. Але в них хоч мо­мен­ти є… Ду­маю, що бу­де бій, "ди­на­мів­цям" бу­де склад­но. Пе­ред­ба­чи­ти, хто пе­ре­мо­же, не­мож­ли­во, але це, для ме­не, дру­го­ряд­не, хо­чу по­ба­чи­ти якіс­ний фут­бол. "Шах­тар" мо­же со­бі доз­во­ли­ти і прог­ра­ти, од­на­ко­во ніх­то в них зо­ло­ті ме­да­лі не за­бе­ре. "Ди­на­мо" ж пот­ріб­но виг­ра­ва­ти, "Ме­та­ліст" ди­хає в по­ти­ли­цю. Го­лов­не, що­би во­ни по­ка­за­ли гру, то­ді і ре­зуль­тат бу­де.

– На го­лов­ній пло­щі До­нець­ка, ма­буть, уже го­ту­ють сце­ну, ар­тис­ти в не­ді­лю че­ка­ти­муть на ре­зуль­тат мат­чу. Це ж не най­кра­ще впли­ває на пси­хо­ло­гію фут­бо­ліс­тів? Від­по­ві­даль­ність за ре­зуль­тат сут­тє­во збіль­шу­єть­ся…

– Бра­зиль­ців пос­тій­но пот­ріб­но три­ма­ти в ро­бо­чо­му рит­мі, а то в них свят­ко­вий нас­трій ці­лий рік. То­му і проб­ле­ми в них бу­ва­ють. Бе­зу­мов­но, "гір­ни­ків" нак­ру­тять. Але це штуч­ний ажі­о­таж. Жод­ної тра­ге­дії для "Шах­та­ря" в Ки­є­ві не мо­же ста­ти­ся. Хо­ча Рі­нат Ах­ме­тов зу­міє по­яс­ни­ти сво­їй ко­ман­ді важ­ли­вість цьо­го мат­чу. Пре­мі­аль­ні в до­неч­чан бу­дуть від­по­від­ни­ми. Та й ба­жан­ня пос­та­ви­ти крап­ку в чем­пі­онсь­ко­му ма­ра­фо­ні ма­ло би бу­ти при­сут­нім. А ко­ли ви­па­дає на­го­да пос­та­ви­ти її в мат­чі зі сво­їм кон­ку­рен­том, це за щас­тя.

– "Ме­та­ліст" мо­же обій­ти "Ди­на­мо"? Чи все з'я­су­єть­ся піс­ля цьо­го ві­кен­ду?

– Не за­бу­вай­те, що "Ди­на­мо" з "Кар­па­та­ми" теж гра­ти­ме че­рез тиж­день у Льво­ві. Ось цей матч по­див­лю­ся із за­до­во­лен­ням. Так що ще ба­га­то чо­го ці­ка­во­го мо­же від­бу­ти­ся.

– У мат­чі "Ме­та­ліст" – "Кар­па­ти" є фа­во­рит?

– Ду­маю, фа­во­ри­том є "Ме­та­ліст". Хар­ків­'я­ни, як­що щось ко­мусь хо­чуть до­вес­ти, по­вин­ні пе­ре­ма­га­ти. Зро­зу­мі­ло, що бу­де склад­но. "Кар­па­ти" вже не є хлоп­чи­ка­ми для бит­тя. При­чо­му вже дру­гий рік. Їм би ще 2-3 силь­них фут­бо­ліс­тів при­ку­пи­ти, во­ни б мог­ли на трій­ку пре­тен­ду­ва­ти. В них же під­си­лен­ня не­має, а од­ним скла­дом пос­тій­но гра­ти ду­же важ­ко. Хо­ча в Ук­ра­ї­ні за­раз та­кі під­си­лен­ня… Аж ди­ву­єш­ся. Сто­сов­но "Кар­пат", то це хо­ро­ша ко­ман­да, що ду­же ті­шить. Не факт, що "Ме­та­ліст" змо­же га­ли­чан обіг­ра­ти. Нап­ри­кін­ці чем­пі­о­на­ту чи­ма­ло ці­ка­вих мат­чів. Не впев­не­ний, що ко­ман­да "Рай" зай­ме чет­вер­те міс­це. Я так на­зи­ваю "Дніп­ро" із Дніп­ро­пет­ровсь­ка, тіль­ки в них райсь­кі умо­ви – мож­на не виг­ра­ва­ти, але ду­же доб­ре се­бе по­чу­ва­ти.

– А з під­ва­лом тур­нір­ної таб­ли­ці ро­зіб­ра­ли­ся – хто по­ки­не Прем­'єр-лі­гу?

– Ні, не ро­зіб­рав­ся. Тут най­ці­ка­ві­ше. За­по­різь­кий "Ме­та­лург" прий­має сво­їх кон­ку­рен­тів – "Се­вас­то­поль" та "Крив­бас". Але най­важ­че бу­де мо­їм дру­зям – ма­рі­у­поль­сько­му "Іл­лі­чів­цю". Їх че­кає "Ди­на­мо", ду­же важ­ли­ва гра із "Обо­лон­ню". Тим па­че я чув, що на цей матч при­ї­дуть пред­став­ни­ки ро­сійсь­ко­го "Ам­ка­ру" – по­ди­ви­ти­ся на Сер­гія Ко­валь­ця. Див­но, звіс­но, але ма­ють при­ї­ха­ти. Зда­єть­ся, хо­чуть Ко­валь­ця ку­пи­ти. То­му Сер­гій бу­де до­во­ди­ти свій клас. Так що Ма­рі­у­по­лю бу­де не­лег­ко.


Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:
pohlyad.com

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Halychanyn (Львів)
Це Карпати не підсилились??? А хто тоді підсилився? Чи Лукас, Богатінов, Борха, Балажіц та Кочіш не підсидення?????
Ответить
0
0
сливовоабрикосовый (Харьков)
этот сезон чемпионата заставляет даже коренных динамовцев с уважением относится к командам, о которых раньше отзывались свысока. это показатель роста уровня чемпионата, да еще говорит, что и Динамо не оторвано от действительности и готово к преобразованиям, хочет развиваться(может быть). я даже не против-у нас есть и общие интересы.
Ответить
0
0
karpaty_the_best (Lviv)
Вперед Карпати! Вперед до бою! Твої фанати! Завжди тобою!
Ответить
0
0
meffi (Львів-Ужгород)
Карпати найкращі! До перемоги!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

загрузка...